ביום ירושלים זוכים מערב ירושלמים לחוות את מה שמזרח ירושלמים חווים גם בשאר ימות השנה: מצור מוטל על רחובותיהם ועוצר על עירם, אנשי ביטחון חמורי סבר עומדים בכל פינה במחסומי פתע אקראיים, ונוהגים באזרחים שאינם זרים בגסות, ורבבות זרים פולשים לרחובות ועושים בהם כבשלהם, מבלי להתחשב ברגישויותיהם (המוזרות ככל שיהיו) של בני המקום.
השיא מבחינתי האישית מתרחש ברחוב בצלאל הסמוך, כשאלפי נוצרים פאנטים מארצות הברית ואירופה גודשים את הרחוב כדי להביע בתהלוכה רועשת ומחרישת אוזניים, הסותמת את כל נתיבי התחבורה מביתי והופכת על כן את הבריחה לבלתי אפשרית, את אהבתם לישראל. הם כל כך אוהבים את ישראל שמי שיעיין בכתביהם יגלה שהם זקוקים רק לעוד מלחמה אחת גדולה, שבה רובנו, יהודים ופלסטינים (גוג ומגוג), נהרג, כדי שמשיחם יקום לתחייה, הר מגידו והר הזיתים יחצו ויבשרו את בוא מלכות השמיים לארץ, והנותרים מבין המוסלמים והיהודים יודו בעליונות הנצרות.
יום ירושלים מופיע לראשונה במקרא (תהילים קל”ז, ו’). מעניין שאיש מאלו שהחליטו לקבוע את היום ואת שמו לא טרחו לבדוק את הביטוי במקורות, שכן יום ירושלים הוא ביטוי המציין את יום חורבן ירושלים.

(más…)

Jerusalén, mediados de agosto de 2009

[…] Estar aquí me provoca muchas emociones. La ciudad es bonita de verdad, llena de contradicciones y de locos que se han juntado todos aquí… Y la verdad es que no son muy amables, es verdad, y luego parece que este lugar se vaya convirtiendo cada vez más un punto de encuentro de fanáticos religiosos. Todo lo que decías es verdad: el sitio es demasiado santo y no creo que pudiera vivir aquí por una temporada larga, pero de momento está bien y, en pequeñas dosis, de verdad que me parece bello y fascinante.

[…]

¡Ah! Una última cosa antes de apagarme: hoy he ido por fin a Tel Aviv y he podido palpar la diferencia increíble que tiene con Jerusalén. ¡Madre mía! […]

«funny», foto de Ilan, 5 de julio de 2009.

«funny», foto de Ilan, 5 de julio de 2009.

«Road to nowhere», Talking Heads, Little creatures (1985):

Vale: sabemos adonde vamos / pero no sabemos donde hemos estado / y sabemos que sabemos / pero no podemos decir lo que hemos visto / y no somos niños chicos / y sabemos lo que queremos / y el futuro está claro: / déjanos tiempo para ver cómo lo apañamos. // Estamos en camino a ninguna parte / ¡Vente para dentro! / En marcha a ninguna parte / nos haremos el viaje. / Esta mañana estoy estupendo / ¿Sabes?/ Estamos en camino al paraíso. / ¡Aquí vamos, aquí vamos! // Lo mismo te preguntas dónde estás: / Igual da. / Aquí tenemos el tiempo de nuestro lado. / Plántate ahí, plántate ahí… / Estamos camino de ninguna parte, / estamos camino de ninguna parte, / estamos camino de ninguna parte. / Tengo una ciudad en la cabeza. / Vente y hazte el viaje / no pasa nada, cosita, no pasa nada. / Pueden decirte lo que tienes que hacer / pero es que se pensarán que eres idiota. / No pasa nada, cosita, no pasa nada. / Estamos camino de ninguna parte.

En Madrid, este fin de semana, se disponen a soltar palomas. Mientras, en Jerusalén, hace dos años, miraban a ver si podían soltarlas. Palomas y leones:

Lo titz'ad

«No desfilarás: Jerusalén de todos».

Supongo que esto es también la normalidad.

«פלורליזם ירושלמי – Pluralism in Jerusalem style», foto de Abu Yotam, 20 de junio de 2007; «בוא» («Your soul»; literalmente «Ven»), del disco Live CD 2006 de Ivri Lider.

(Since people are unlikely to be sucessful in learning a language whose speakers they despise)

(Ya que nadie puede tener mucho éxito aprendiendo una lengua a cuyos hablantes desprecia).

Zoltán Dörnyei, Teaching and researching motivation, Harlow, Longman, 2001.

[Gracias, Antonio]

Planet Jerusalem Damascus GateUn calzolaio straniero sa parlare così preciso in italiano che io mi commuovo per babbo che si sforza d’imparare e non sa la metà delle parole di Rafaniello. Avete avuto in sogno pure il vocabolario italiano, gli chiedo. No, dice che l’ha preso dai libri, leggendo molte volte Pinocchio. Anch’io l’ho letto, gli dico per contentezza di una cosa che abbiamo fatto insieme. Dice che al suo paese Pinocchio si chiamerebbe Iòsl e resterebbe di legno tutta la vita per fedeltà al suo creatore. “Adesso conosci i fatti miei di quand’ero Rav Daniel e quelli dei miei paesani che non ci sono più. Chi muore lascia la storia in eredità ai figli, ai parenti. Il mio popolo l’ha lasciata a me e a qualcun altro. Io te la dico perché parto tra poco, quando si crepa questa gobba di ossa e di piume.” Don Rafaniè com’è questa Gerusalemme, che non la possiamo imitare? Lui si pulisce la bocca, sputa, poi dice che non la conosce ancora, ma uno gli ha detto: “In quella città la morte ha paura di esse inghiottita dalla vita. È l’unica città del mondo in cui la morte si vergogna di esistere”. Chiude gli occhi, dondola il collo, già sta là. Deve essere assai speciale quel paese, a Napoli la morte non si vergogna di niente.

Un zapatero extranjero sabe hablar con tanta precisión el italiano que me estremece mi abuelo padre, que se esfuerza en aprender y no sabe ni la mitad de las palabras que sabe Rafaniello. Le ha venido a usted también en sueños el vocabulario italiano, le pregunto. No, dice que lo ha aprendido en los libros, leyendo muchas veces Pinocho. Yo también lo he leído, le digo alegrándome de que ambos hayamos hecho una misma cosa. Dice que en su país a Pinocho lo llamaban Yosl y se pasaba toda la vida hecho de madera por fidelidad a su creador. –Ahora ya sabes lo que hacía cuando era Rav Daniel y lo que hacían mis paisanos que ya no están. Al morir, una persona deja la historia en herencia a sus hijos, a su familia. Mi pueblo me la ha dejado a mí y a pocos más. Yo te la cuento porque me iré dentro de poco, cuando se acabe rajando esta joroba de huesos y plumas–. Don Rafanié, ¿cómo es esta Jerusalén que no podemos imitar? Se limpia la boca, escupe, dice luego que no la conoce todavía, pero que alguien le ha dicho: –En aquella ciudad la muerte tiene miedo de que se la trague la vida. Es la única ciudad del mundo donde la muerte se avergüenza de existir. Cierra los ojos, balancea la cabeza, ya está allí. Debe de ser bien especial ese sitio, en Nápoles a la muerte no le da vergüenza nada.

Erri de Luca, Montedidio, Milán, Feltrinelli, primera edición de 2001, duodécima edición de 2008, pág. 67.

_MG_1019

«Un zapatero extranjero…»: «Alonso de Arcos, zapatero, podía mejor enseñar la lengua» (Salamanca, 1511).

Anouar Brahem, «Conte de l’incroyable amour», del disco homónimo, 1992; «Planet Jerusalem: Damascus Gate», foto de Sam Rohn (Location Scout), 14 de julio de 2007; Comentario a los Salmos de David Qimhi con glosas latinas y castellanas, copia de Alfonso de Zamora, colofón del 22 de marzo de 1541 («Manuscrito de Nápoles»).

Actualización: Corregido un error de traducción. Gracias, Maria.

Yo, en realidad, tenía que estar cerrando un par de apuntes que están a punto de caramelo en el horno del blog; contestando vuestros comentarios y, sobre todo (¿sobre todo?) poniendo al día bibliografía, hipótesis e interpretaciones de la (jod…) tesis después del feliz alumbramiento de una copia digital entera del manuscrito (de) Nápoles, Biblioteca Nazionale di Napoli etc., etc., MS Branc. IV F 2., con sus colorines y su canesú. Las ciencias avanzan que es una barbaridad y, efectivamente, se cumplió el vaticinio de la responsable de reproducciones de la Nazionale de Nápoles: “L’operatore tecnico del Laboratorio fotografico garantisce che le riproduzioni digitali le permetteranno una lettura ottimale della scrittura, anche in presenza di inchiostri acidi, sicuramente migliore di quella possibile ad occhio nudo.” Y oigan, más razón que una santa: las fotos se leen mil veces mejor que el original.

El caso es que no puedo dejar pasar sin más lo que me ha llegado hoy, por la vía de la Palaeojudaica de James R. Davila:

“Jerusalem: Capital of the Jews”:
The Jewish Identity of Jerusalem in Greek and Roman Sources*

Rivkah Fishman-Duker

Jewish Political Studies Review 20:1-2 (Spring 2008)

For ancient Greek and Roman pagan authors, Jerusalem definitely was a Jewish city. This article draws on references to Jerusalem from nearly twenty different sources, dating from the third century BCE to the third century CE, which are included in the late Professor Menahem Stern’s comprehensive anthology, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. An examination of these texts indicates the unanimous agreement that Jerusalem was Jewish by virtue of the fact that its inhabitants were Jews, it was founded by Jews and the Temple, located in Jerusalem, was the center of the Jewish religion. In these sources, Jerusalem appears in several contexts: foundation narratives, descriptions of and links to the Temple, historical events, usually relating to invasions and captures of the city, physical descriptions, and the derogatory use of the term “Solyma” by Roman writers after its destruction by Titus in 70 CE.

[que un trujamán torpón como el que subscribe romancearía en: “Para los autores paganos, griegos y romanos, nunca hubo dudas de que Jerusalén era una ciudad judía. El presente artículo se basa en referencias a Jerusalén extraídas de casi una veintena de fuentes distintas, fechadas desde el siglo iii antes de la Era Común al siglo iii de la Era Común, incluidas en la exhaustiva antología del fallecido profesor Menahem Stern titulada ‘Autores griegos y latinos que hablan de los judíos y el judaísmo’. La lectura de tales textos señala el acuerdo unánime que se daba entorno a la naturaleza judía de Jerusalén, en virtud de que los habitantes de la ciudad fueran judíos, de que la ciudad hubiera sido fundada por judíos, y de que el Templo, situado en Jerusalén, fuera el centro de la religión judía. En estas fuentes, Jerusalén aparece en contextos diversos: narraciones fundacionales, descripciones o referencias al Templo, acontecimientos históricos, ligados en general a las invasiones y tomas de la ciudad, descripciones físicas, así como el uso despectivo de la denominación ‘Solyma’ por los escritores romanos tras la destrucción de la ciudad por Tito en el año 70 de la Era Común“.]

Yo no sé si es que ya soy perro judaístico viejo, que no en vano ya está a punto de cumplírseme los cinco primeros trienios en la cosa judaica, o es que soy desconfiado de natural, pero a mí estos párrafos me olían a chamusquina. El olor a quemado siguió con las siguientes frases:

It is noteworthy that despite the negative views of Jews and Judaism expressed by authors such as Manetho, Apion, Tacitus and Juvenal, the Jewish identity of Jerusalem is always clear and never a subject of dispute.

[como si dijéramos: “Es digno de destacarse que. pese a las opiniones negativas que merecían los judíos y el judaísmo a autores como Manetón, Apión, Tácito y Juvenal, la identidad judía de Jerusalén siempre estuvo clara, sin que fuera nunca objeto de disputa“.]

Como casi siempre, el repique de tambores antecedía por unos segundos al disparo del hombre bala:

These ancient texts, therefore, disprove recent attempts by Muslims and others to deny the historic connection of the Jewish people to Jerusalem and the location of the Temple in Jerusalem through fabrications and lies.

[que viene siendo: “Estos textos antiguos contradicen, por tanto, los intentos llevados a cabo por algunos musulmanes u otros [sic!], con la intención de negar el vínculo histórico del pueblo judío con Jerusalén y la ubicación del Templo en Jerusalén, por medio de patrañas y mentiras“.]

¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah, era eso! Mujer, pues haber empezado por ahí, y ya nos hubiéramos ahorrado la lectura de tu excrecencia intelectual. Empezar, se podría empezar por muchas partes: por ejemplo, que si es verdad que los autores paganos (ay, en qué marranadas estarías pensando, Rivka) afirmaban que la ciudad la habían fundado los judíos, entran en directa contradicción con la Biblia:

Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra; los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás aquí, pues aun los ciegos y los cojos te echarán. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la Ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la Ciudad de David.

Libro segundo de Samuel, v, 6-9

Vamos, que el arrendador David tomó un poquito por las bravas el usufructo del territorio arrendado. Aunque malo, malo, lo que se dice malo, tampoco fue, y alivió el peso de la expropiación forzosa con un apaño de convivencia:

Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy.

Jueces, i, 21

¿Pues no habíamos dicho judios, o sea, que en el momento de la fundación estaban los hijos de Judá? Ahora resulta que salen a escena los benjaminitas, vamos, los hijos de Benjamín.

Esto de la Biblia es un lío, vaya que si lo es. Yo estoy con usted, doña Rivka: mejor hacerles caso a los autores paganos. Y a la Biblia que la zurzan, ¿no?

¿Que quién es la tal Rivka? Por si no se han fijado, es la autora del artículo. Parece que enseña histori(et)a judía a medias entre la Escuela Internacional Rothberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Escuela Israelí de Turismo. Para quienes no conozcan la Escuela Rothberg de la por otra  parte dignísima, si no puntera, Universidad Hebrea de Jerusalén, les diré que la Rothberg y la Escuela de Turismo son prácticamente sinónimas: por lo del turismo, vaya.

¿Quieren un consejo? (miren que los doy gratis): agénciense un ejemplar del pedazo de tocho (en tres volúmenes) de Stern, don Menachem (Greek and Latin authors on Jews and Judaism), y si andan flojos de latín y de griego, acompáñenlo, en varias tomas diarias, de los números correspondientes de la colecciones clásicas de Gredos, o de la Bernat Metge, o de la Loeb, o de la Collection Budé, según su preferencia lingüística. Y olvídense de sucedáneos panfletarios.

En resumen, siguiendo al tío Eric, hay que decirlo más:

As I have suggested, ‘nation’ and ‘nationalism’ are no longer adequate terms to describe, let alone to analyse, the political entities described as such, or even the sentiments once described by these words. It is not impossible that nationalism will decline with the decline of the nation-state, without which being Enligh or Irish or Jewish, or a combination of all these, is only one way in which people describe their identity among the many others which they use for this purpose, as occasion demands. It would be absurd to claim that this day is already near. However, I hope it can least be envisaged. After all, the very fact that historians are at least beginning to make some progress in the study and analysis of nations and nationalism suggests that, as so often, the phenomenon is past its peak. The owl of Minerva which brings wisdom, said Hegel, flies out at dusk. It is a good sign that it is now circling round nations and nationalism.

[que viene a decir, más o menos: “Tal y como he apuntado, ya no resulta útil servirse de los términos ‘nación’ y ‘nacionalismo’ para describir, no digamos analizar, las entidades políticas que reciben tal denominación, así como tampoco los sentimientos que respondían antaño a lo expresado por esas palabras. No resulta imposible pensar que el declive del nacionalismo acompañará el del estado-nación, sin el cual, ser inglés, irlandés o judío, o una combinación de los tres, no será más que una forma de describir la propia identidad, junto con muchas otras, dependiendo de lo que requiera la ocasión. Sería absurdo afirmar que tal día esté cerca, aunque tengo la esperanza de que puede, al menos, avistarse en el horizonte. Al fin y al cabo, el hecho mismo de que los historiadores hayan llevado a cabo algunos avances en el estudio y análisis del nacionalismo deja entrever que, como suele ocurrir, tal fenómeno ya no está en alza. La lechuza de Minerva, que trae la sabiduría según afirmara Hegel, ha salido ya a volar en la obscuridad. Es una buena señal que revolotee entorno a las naciones y el nacionalismo“.]

Eric J. Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality (“Naciones y nacionalismo desde 1780: proyecto, mito, realidad”), Cambridge, CUP, Serie “Canto”, 1992 (segunda edición), primera edición de 1990, pág. 192.

El apunte de hoy no tiene nada que ver con Alfonso de Zamora. Ni con Castilla. A través de la Sephardi Mizrahi Studies Caucus Discussion List, me llega este anuncio de la Biblioteca Nacional y Universitaria Judía de Jerusalén (Biblioteca Nacional de Israel, para los amigos):

From: Elhanan Adler <…>
Subject: Digitized 13th Century Mahzor Catalonia
Date: Tue, 23 Sep 2008 05:29:04 +0300

The National Library of Israel, David and Fela Shapell Family Digitization
Project, is pleased to announce that a digitized version of the Library’s
manuscript “Catalonia Mahzor” is now available for public access.

The “Catalona Mahzor” is a Mahzor for Rosh Ha-Shana and Yom Kippur according to the Spanish Catalonian Rite. It is dated approximately 1280.

The text includes liturgical hymns by Spanish Jewish poets. Most of the
piyyutim conform to the rites of prayer that have been preserved by Jewish communities which originated in the city of Barcelona or the region of Catalonia.

The manuscript is ornamented with micrographic drawings and incipit panels.

The manuscript is presented in the DjVu format which provides high quality, magnifiable images compressed into relatively small files for easy downloading.
In order to view DjVu images it is necessary to download and install (once) a special free viewer program.

The Mahzor Catalonia can be accessed at:

http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/heb6527/index.html (Description in Hebrew)
or
http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/heb6527/index_eng.html (Description in
English)

ketivah va-hatimah tovah to all.

Elhanan Adler
National Library of Israel

El anuncio (¡magnífico!) precisa tal vez un par de aclaraciones. Para hacerse una idea apresurada de lo que es el Año Nuevo judíos y Yom Kippur (para cuya liturgia, aparte de otros días, se componen los mahzorim -plural de mahzor), seguid los enlaces que he incluido en el cuerpo del anuncio. Cuando el texto habla de “Spanish”, entiéndase “sefardíes de Sefarad”, es decir, las comunidades peninsulares previas a las expulsiones de 1492 (reinos privativos de Fernando e Isabel), 1496 (Portugal) y 1498 (Navarra). Lo de “region of Catalonia” se puede entender, igualmente, como la región autónoma del actual Reino de España o como una parte (igual que había otras) de la Sefarad peninsular. Ambas son concomitantes en la composición de lugar geográfica de la mayor parte de los eruditos ultrapirenaicos (y de no pocos cispirenaicos, también).

No es el único ejemplo de manuscrito bellamente iluminado supuestamente confeccionado en Cataluña. Quizá el más famoso, y cuya reproducción me sigue a todas partes desde hace algún tiempo, sea la haggadá de Pascua, llamada “de Barcelona”, probablemente del siglo xiv (fechada basándose en el estilo decorativo), felizmente conservada en la Biblioteca Británica.

La página del mahzor catalán da una bibliografía absolutamente desconocida para mí pero que yo diría interesante, aunque no entiendo qué sentido tiene dar, en una página de intención sobre todo divulgativa, una bibliografía forthcoming. Será el minhag de Jerusalén, digo yo.

De mayor importancia (para mí), es el estado de la investigación sobre la diacronía de la liturgia judía, que yo tengo la sensación de que sigue más bien en mantillas a pesar de todo, aunque haya bastante trabajos muy interesantes en curso. Pero me temo que en ese campo de investigación aún queda mucho camino por recorrer.

En cualquier caso, como escribe Elhanan Adler al final de su anuncio, que os escriban y os consignen para bien [en el libro de la vida (o de los vivos)]. En resumen, que feliç any nou (jueuesc) !