Ai, alá na flor dos meus anos,
ai, fun anos sacrificada.
Ai, sufrín penas, sufrín males,
Ai, ai, o que eu levo pasado.

Ay, allá en la flor de mis años,
ay, fui años sacrificada.
Ay, sufrí penas, sufrí males,
Ay, ay, lo que llevo pasado.

Ai, os meus olliños secaron,
ai, de tanto por ti chorare.
Agora non teño consolo,
ai, aliviai o meu penare.

Ay, mis ojicos se secaron,
ay, de tanto por ti llorar.
Ahora no tengo consuelo,
ay, aliviadme el penar.

¡Ai, Sara! ¡Ai Dora!
¡Ai, Sara, túa nai chora!
¡Ai Sara!¡Saronhe!
¡Ai Sara, do corazonhe!

¡Ay, Sara! ¡Ay, Dora!
¡Ay, Sara, tu madre llora!
¡Ay, Sara! ¡Sarone!
¡Ay, Sara, del corazone!

Ai, estreliña do mencere,
irmán pequeniña da lúa,
non aumentes as miñas dores,
ai, deste mal que non ten cura.

Ay, estrellita del alba,
hermanita de la luna,
no me aumentes los dolores,
ay, de este mal que no tiene cura.

¡Ai Sara! ¡Ai Dora!
¡Ai Sara, túa nai chora!
¡Ai Sara! ¡Saronhe!
¡Ai Sara, do corazonhe!

¡Ay, Sara! ¡Ay, Dora!
¡Ay, Sara, tu madre llora!
¡Ay, Sara! ¡Sarone!
¡Ay, Sara del corazone!

Ai, San Antoño de Lisboa,
ai, feito de pau de sanguiño,
ai, dame lume, dame forza
para non perde-lo camiño.

Ay, San Antón de Lisboa,
ay, labrado con un sanguino,
ay, dame fuego, dame fuerza
para no perder el camino.

¡Ai Sara, Sariña!
¡Ai Sara, ti é-la miña!
¡Ai Sara, Saronhe!
¡Ai Sara, do corazonhe!

¡Ay, Sara, Sarita!
¡Ay, Sara, eres la mía!
¡Ay, Sara, Sarone!
¡Ay, Sara del corazone!

Señora Carmen, «Na flor dos meus anos» (2008)

Alegoría de la juventud y la voluntad, París, Biblioteca Nacional de Francia, manuscrito 5.066 (fondo occidental), colección de dibujos y esbozos de divisas y emblemas, ¿siglo xvi?.