שילהי דקייטא קשיא מקייטא

תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א

שילהי דקייטא – אלול, שהוא סוף הקיץ קשה מקייטא, קשה חומו מחום הקיץ של תמוז, לפי שכבר נתחמם כל האויר וגוף הבריות בחום הקיץ שעבר עליו תמיד, מתחמם הוא עתה בחום קל ומזיקו

רש”י מסכת יומא דף כט עמוד א

«Quina calor! / What a rolac!», foto de Clardelluna4, 21 de julio de 2009.

«Quina calor! / What a rolac!», foto de Clardelluna4, 21 de julio de 2009.

Las postrimerías del verano son más duras que el [mismo] verano.

Talmud de Babilonia, tratado «Yoma», folio 28, lado recto.

«Las postrimerías del verano»: agosto, que es cuando acaba el verano, es más duro que el estío, más duro es su calor que el calor del verano de junio, pues ocurre que, calentados la atmósfera toda y el cuerpo de los seres vivos por el calor del verano que ya les había pasado, se calientan ahora por un calor más leve que les perjudica.

Rashi, comentario al Talmud, «Yoma», f. 28rº.

Anuncios