Provem d’encaixar en escenes boniques,
en ports de diumenge farcits de gavines,
en grans sobretaules on els avis canten,
en nits vora el foc abraçats a una manta.

Tratamos de encajar en escenas bonitas,
en puertos de domingo repletos de gaviotas,
en grandes sobremesas donde cantan los viejos,
en noches al amor de la lumbre, abrazados a una manta.

Es tracta de ser els simpàtics del barri,
els que ballen i ballen fins que els músics parin
i irrompre arrogants lluint les millors gales
en discos amb dones amb feines estables.

Se trata de ser los simpáticos del barrio,
los que bailan y bailan hasta que los músicos paran
e irrumpir, arrogantes, luciendo las mejores galas
en discos con mujeres con trabajos estables.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, una tontería de repente nos indica que nos las vamos a apañar.

Busquem quedar bé en el retaule magnífic
dels que van pel món amb posat monolític
i afronten la vida mirant-la a la cara
i un dia, contents, compren flors a sa mare.

Buscamos quedar bien en el retablo magnífico
de los que van por el mundo con pinta monolítica
y afrontan la vida mirándola a la cara
y un día, contentos, le compran flores a su madre.

Intentem trampejar per ser persones dignes,
el pare modèlic que volen les filles,
el de la veu greu, el de la mà forta,
que paga un vermut i que arregla una porta.

Intentamos trampear para ser gente digna,
el padre modélico que quieren las hijas,
el de la voz grave, el de mano firme,
que paga un vermú y que arregla una puerta.

I després tancar els ulls i sentir el món en calma
i dos ocellets fent piu-piu dalt d’un arbre
havent enllestit un gran epitafi
que arranqui somriures a tots els que passin.

Y luego cerrar los ojos y sentir el mundo en calma
y dos pajaritos que hacen pío pío encima de un árbol
habiendo dispuesto un gran epitafio
que arranque sonrisas a todos los que pasen.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.
I, a vegades, una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.

Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, una tontería de repente nos indica que nos las vamos a apañar.
Y, a veces, una carambola de repente nos demuestra que nos las vamos a apañar.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.
I, a vegades, se’ns baixa la Verge i de sobte ens revela que ens en sortim.

Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, nos las apañamos.
Y, a veces, una tontería de repente nos indica que nos las apañamos.
Y, a veces, se nos aparece la Virgen y de repente nos revela que nos las vamos a apañar.

I, a vegades, contra tot pronòstic una gran bestiesa capgira allò que crèiem lògic,
tot fent evident
que, per un moment,
ens en sortim.

Y, a veces, contra todo pronóstico una gran estupidez le da la vuelta
a lo que creíamos lógico,
haciendo evidente que, por un momento,
nos las apañamos.

Manel, «Captatio benevolentiae» (popularmente conocida como «Ens en sortim», me temo), Els millors professors europeus («Los mejores profesores europeos»), 2008.