נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה (ישעיה, מ’, כ”ט)

benedictus dans lasso virtute[m] et cui non sunt vires robore multiplicabit (Paris, BNF, hébr. 1229, f. 247v, colophon)

יהיב לצדיקיא דמשלהן לפתגמי אוריתיה חכמא ולדלית ולית להון תקוף נכסין מסגי (תרגום לישעיה)

Is XL, 29

Qui dat lasso virtutem et his qui non sunt fortitudinem et robur multiplicat (Vulgata)

Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas (Reina Valera, 1909)

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. (Luther)

He gives strength to the weary, Fresh vigor to the spent. (JPS)

Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur il prodigue le réconfort. (Bible de Jérusalem)
Pero, ¿y el ברוך?

המלה ”ברוך” היא תוספת המעתיקים. הראב”ע חוזר על הסברו זה בפרושו לפסוק ”ברוך ה’ לעולם אמן ואמן” תהלים פט, נג, ומוסיף : ”וחכם גדול ספרדי (ריה”ל) אומר כי הסופר שכתב זה הספר תחלה כתב בסוף הספר ברוך השם שעזרתנו לכתבו כולו כדך הסופרים בדורינו לכתוב באחרונה ”ברוך הנותן ליעף כח”.

לקוח מתוך הקולופון בכתבי-יד עבריים מימי הביניים כמקור היסטורי, דיסרטציה לשם קבלת תואר דוקטור, שלא נתפרסמה, האוניברסיטה העברית, שבט תשנ”ה, ינואר 1995, עמ’ 293, הערה 20, הקשורה לעמ’ 29.

”ברוך – הטעם שראה המשורר ברוח הקדש ביאת המשיח על כן נתן תודות לשם ויש אומרים כדרך איוב כי המשכיל יברך השם אע”פ שהאויב יחרפהו יסבול חרפתו, וחכם גדול ספרדי אומר כי הסופר שכתב זה הספר תחלה כתב בסוף הספר ברוך השם שעזרנו לכתבו כולו כדרך הסופרים בדורינו לכתוב באחרונה ברוך נותן ליעף כח”

(אבן עזרא תהלים, פט, נג).

¿Y dónde escribe esto Yehuda ha-Levi?

Anuncios